Statut Przedszkola

 

STATUT

 

SAMORZĄDOWEGO

PRZEDSZKOLA

W DUBIECKU

 

 

 • 1 1. Nazwa przedszkola: Samorządowe Przedszkole w Dubiecku

1) Samorządowe Przedszkole  w Dubiecku jest przedszkolem publicznym.

2) Siedziba przedszkola znajduje się w Dubiecku, ulica Krasickiego 5A

 1. przedszkole jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, działającą na zasadach jednostki budżetowej
 2. Organem prowadzącym jest Rada Gminy Dubiecko. Zapewnia ona utrzymanie Przedszkola, kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji programów wychowania lub ich zadań statutowych.

4.Obsługę administracyjno  – biurową organizuje i prowadzi Gmina Dubiecko.

 1. Organem nadzorującym jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 2. Przedszkolu może być nadane imię przez organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.
 • 2 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:

1) wielostronnym wspomaganiu rozwoju dziecka

2)budowaniu systemu wartości

3)umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

4)rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci

5 trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

6) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola poprzez indywidualizacje oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami.

7) współdziałaniu z r5odziną poprzez wspomaganie ich w wychowaniu dzieci a także rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

8) w miarę potrzeby umożliwieniu kontaktu ze specjalistami z Powiatowej Poradni Psychologiczo – Pedagogicznej i udzielaniu informacji o dziecku aktualnie uczęszczającym do przedszkola na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych dziecka)

9) diagnozowaniu dzieci i gromadzenie informacji w formie pisemnej i zebranej dokumentacji o dziecku

10) tworzeniu warunków do twórczego działania i uczenia dzieci poprzez zabawę jako podstawową formę aktywności dziecka w przedszkolu.

11) dla dzieci wymagających zajęć logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych lub terapeutycznych na prośbę rodziców istnieje możliwość organizowania ich w przedszkolu po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

12) zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.

 1. przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:

1) prowadzone  zajęcia w języku polskim

2) wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografia i kulturą naszego kraju

3) pielęgnując tradycje polskie

4) prowadząc nauczanie religii (katechezę), (poza podstawa programowa w grupach 5 – cio godzinnych) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w 3 najprostszej formie oświadczenia, ( w tym dzieci nie uczęszczające na religię  mają zapewnioną opiekę innego nauczyciela).

 1. Sposób realizacji zadań przedszkola. Przedszkole:

1) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody i organizację pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb, możliwości rozwojowych i zainteresowań dziecka, w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym

2) wspomaga wychowawczą role rodziny poprzez:

 1. a) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

b)informowanie na bieżąco o postępach w rozwoju i zachowaniu dziecka w ramach wyznaczonych dni przez nauczycielki w poszczególnych oddziałach.

 1. c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach,

3) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej,

4) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

 1. przedszkole stwarza warunki do realizacji celów wychowania przedszkolnego poprzez|:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach  zadaniowych,

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

6) wdrażanie dzieci o dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,

7) wychowanie przez sztukę

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

10) wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt,

11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

13) nauczyciele przedszkola zobowiązani są również do prowadzenia z dziećmi indywidualnej pracy profilaktycznej, stymulującej, kompensacyjnej i korekcyjnej.

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w Rocznym Planie Pracy i planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.
 2. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami lub opiekunami dziecka.
 3. Przedszkole realizuje zadania wynikające z ustawy a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 4. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:

1) Opiekę nad dziećmi w trakcie ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu:

 1. a) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia propozycje zagospodarowania czasu zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego,
 2. b) dzieci mają zapewniony odpoczynek w określonej formie : dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – ćwiczenia relaksacyjne, uspokajające czytanie utworów literatury dziecięcej,
 3. c) wyposażenie i urządzenie sal i innych pomieszczeń jest zgodne z obowiązującymi zasadami BHP,
 4. d) sale zajęć są kilkakrotnie wietrzone w ciągu dnia – w razie potrzeby także w trakcie zajęć,
 5. e) co najmniej 1/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub ¼ czasu w przypadku dzieci młodszych codziennie dzieci spędzają na świeżym powietrzu,
 6. f) w salach zajęć powinna być zapewniona temperatura co najmniej +15◦C. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć temperatury +15◦C, dyrektor przedszkola może zawiesić czasowo zajęcia po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole,
 7. g) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
 8. h) teren zabaw wokół budynku przedszkolnego jest ogrodzony,
 9. i) w przypadku choroby zakaźnej dziecka , choroby pasożytniczej np. wszawicy itp. rodzice zobowiązani są powiadomić nauczyciela a po zakończeniu leczenia dyrektor może zażądać przedłożenia zaświadczenia o zdolności dziecka do do pobytu w przedszkolu,
 10. j) w przedszkolu nie są stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie i nie podaje się żadnych lekarstw.

2) Za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dziecka w przedszkolu, a także poza jego terenem w czasie obowiązujących godzin pracy i zastępstw odpowiedzialny jest nauczyciel.

3) Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe organizowane na prośbę rodziców są w równej mierze odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci jak nauczyciel prowadzący grupę.

4) W czasie zajęć wymagających większego zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom dodatkową opiekę sprawuje woźna oddziałowa i pomoc nauczyciela.

5) Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela i przekazaniu informacji o wszystkich sprawach dotyczących dzieci.

6)w trakcie zajęć poza terenem przedszkola nauczyciel jest odpowiedzialny za zorganizowanie bezpiecznego wyjścia dzieci, wyznacza on osobę, która będzie wraz z nią sprawować opiekę nad dziećmi (1 osoba dorosła na 15 dzieci, poza miejscowością 1 opiekun na 10 dzieci). Szczegółowe sprawowania opieki i zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na spacerach i wycieczkach reguluje regulamin spacerów i wycieczek.

7) Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki przedmiotowej i krajobrazowej jest nauczyciel.

 1. a) każda wycieczka powinna być organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązujących w przedszkolu.
 2. b) każdy wyjazd na wycieczkę musi być zgłoszony na druku – karta wycieczki.
 3. c) z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów muszą być zapoznani rodzice.
 4. d) rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w wycieczce.
 5. e) w trakcie wyjść z dzieci poza teren przedszkola nauczyciel jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dziećmi przed wyjściem w teren.
 6. f) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola zobowiązany jest do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi.
 7. g) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.

8) Zasady organizacji zastępstw za nieobecnego nauczyciela.

 1. a) zastępstwa za nieobecnego nauczyciela ustala dyrektor lub wyznaczony nauczyciel.
 2. b) zastępstwa odnotowywane są w zeszycie zastępstw i w dzienniku zajęć przedszkola.
 3. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona.

1) Dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka Ośrodka Pomocy Społecznej.

2) o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej rodzic lub opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy.

3) jednorazowej pomocy materialnej może udzielić na wniosek rodzica  lub opiekuna dziecka, lub z własnej inicjatywy rada rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

1) dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach pracy placówki zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacji,

2) rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione przez rodziców są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 1. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:

1)rodziców lub prawnych opiekunów,

2)upoważnioną przez nich na piśmie osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo,

3) osoby wymienione w punktach 1) – 2) muszą być trzeźwe,

4) w razie zauważenia przez personel przedszkola, że osoba upoważniona przez rodzica lub sam rodzic jest w stanie nietrzeźwym lub nie może z innych przyczyn zapewnić bezpieczeństwa dziecku, dziecko nie będzie wydane z przedszkola, a nauczyciel lub inna osoba z personelu niezwłocznie skontaktuje się z rodzicami, drugim rodzicem lub osobami upoważnionymi przez rodziców w celu osobistego odebrania przez nich dziecka z przedszkola.

5) podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola za bezpieczeństwo dziecka odpowiada osoba dorosła, której rodzic przekazuje dziecko.

6)podczas odbierania dziecka z przedszkola, rodzic przejmuje opiekę nad dzieckiem w momencie przywitania się z dzieckiem.

7) jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka lub osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka. W przypadku gdy nie można się skontaktować z rodzicami, osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami ( w wypadku zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę z podjętych działań do momentu przekazania dziecka policji i o sytuacji powiadamia dyrektora.

8)szczegółowe zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka lub upoważnioną przez nich osobę) reguluje wewnętrzna instrukcja obowiązująca wszystkich pracowników przedszkola i rodziców.

9) podczas uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców lub dziadków opiekę nad dziećmi przejmują rodzice lub dziadkowie po części artystycznej (występy dzieci) i złożeniu życzeń.

10) na zajęciach warsztatowych opiekę nad dziećmi sprawują rodzice.

 • 3 1.Organami przeszkolą są:

1)Dyrektor przedszkola

2)Rada pedagogiczna

3) Rada rodziców

 1. Dyrektor przedszkola działa zgodnie z przepisami prawa i statutem, a w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i prezentuje je na zewnątrz;

2)sprawuje nadzór  pedagogiczny poprzez:

 1. a) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego i przedstawienie go na radzie pedagogicznej, a na koniec roku szkolnego przedstawienie radzie pedagogicznej i radzie rodziców wniosków ze sprawowanego nadzoru.
 2. b) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i ich dorobku zawodowego w związku z uzyskaniem kolejnych stopni awansu zawodowego.
 3. c) tworzenie warunków do współdziałania rady pedagogicznej i organizowania form wewnątrz przedszkola doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 4. d) gromadzenia informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

3) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

4) realizuje uchwały  rady pedagogicznej, w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

6) w zakresie spraw finansowych:

 1. a) opracowuje plan finansowy przedszkola,
 2. b) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także administracyjną, finansowa i gospodarczą obsługę przedszkola

7)odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola.

8) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro-zdrowotne.

9) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym lub podnoszeniu kwalifikacji.

10) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych.

11) przewodniczy radzie pedagogicznej.

12) realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;

13) ma prawo do wstrzymywania uchwał rady pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym;

14) współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

15) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

16) może w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy wychowanków, w przypadkach określonych w § 16 ust.13, pkt 1 – 4 decyzja o skreśleniu podejmowana jest na podstawie uchwały rady  pedagogicznej;

17) przyznaje nagrody (regulamin przyznawania nagród) oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

18) Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

19) współpracuje z rada pedagogiczną i rada rodziców;

20) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących wychowania, opieki i kształcenia.

1) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce, dla których Samorządowe Przedszkole w Dubiecku jest głównym zakładem pracy, oraz nauczycieli niepełnozatrudnieni;

2) w zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;

3) zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane  z inicjatywy:

 1. a) przewodniczącego,
 2. b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. c) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
 4. d) zgodnie z terminarzem i bieżącymi potrzebami przedszkola,

4) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5) rada pedagogiczne prowadzi protokolarz, w którym protokołowane są zebrania rady,

6) uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,

7) przedstawia swoje stanowisko w formie uchwał, wniosków i opinii;

8) uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków – dotyczy to również wniosków i opinii;

9) do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej  należy:

 1. a) zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
 2. b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

c  )ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

 1. d) opracowanie i zatwierdzenie regulaminów przedszkolnych o charakterze wewnętrznym,
 2. e) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zestawu programów wychowania przedszkolnego,

10) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. a) organizację pracy placówki,
 2. b) projekt planu finansowego przedszkola,
 3. c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 4. d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. e) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w przedszkolu

11) rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i zatwierdza je uchwałą,

12) rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora

14) nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci,

1)członkowie rady rodziców powołani są na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym,

2) radę rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych, rodzice danego oddziału wybierają w głosowaniu tajnym jednego przedstawiciela do 30 września każdego roku.

3) rada rodziców wybiera prezydium rady oraz uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,

4) rada rodziców w szczególności:

 1. a) współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,
 2. b) uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci;
 3. c) ma prawo do opiniowania statutu przedszkola i wnoszonych do niego zmian,
 4. d) ma prawo do przedstawiania wniosków w sprawie planu pracy przedszkola,
 5. e) ma prawo do przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia 14 otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,

f)ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką i organu prowadzącego,

 1. g) ma prawo do wystąpienia do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

5) zebrania rady rodziców są protokołowane;

6) w posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola,

7) do udziału w posiedzeniach rady rodziców zaproszone mogą być inne osoby z głosem doradczym;

8) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

 1. Zasady współdziałania ze sobą organów przedszkola.

1) Organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola.

2) Organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach przynajmniej jeden raz do roku.

3) Organy przedszkola mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje posiedzenia w celu zorganizowanego współdziałania w realizacji planu pracy przedszkola, zasięgnięcia opinii innego organu w sprawie organizacji imprez, organizacji placówki i prawidłowego funkcjonowania przedszkola, a także w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

4) Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego 15 działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 1. Sposób rozwiązywania sporów między organami.

1) Organy przedszkola działają zgodnie z prawem.

2) Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów.

Rozmowa na temat spornych spraw i wspólne znalezienie drogi wyjścia z problemu.

3) Sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola, związki zawodowe, organ prowadzący, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Konflikty: dzieci – dzieci; rozstrzyga nauczyciel.- dzieci – nauczyciel; rozstrzyga dyrektor, – nauczyciel – rodzic; rozstrzyga dyrektor, – nauczyciel – nauczyciel; rozstrzyga dyrektor i przedstawiciel związków, – nauczyciel – dyrektor; związki i organ sprawujący nadzór.

4) Wszystkim stronom konfliktu przysługuje od rozstrzygniętego sporu, odwołanie w formie pisemnej w ciągu 14 dni do dyrektora przedszkola.

 • 4 1. Statut przedszkola określa organizację przedszkola w obrębie § 5 – 10.
 • 5 1. Podstawowa jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z nie więcej jak 25 dzieci, w zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą uwzględniać zainteresowania dzieci, ich potrzeby, uzdolnienia, rodzaj i stopień niepełnosprawności, jak również pokrewieństwo.
 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 1 i 2.
 • 6 1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o przedszkolny zestaw programów, który jest zatwierdzony do realizacji przez dyrektora przedszkola po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 1. Godzina zajęć dla nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.
 3. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii, zajęć rewalidacyjnych (jeśli takie będą prowadzone), powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić w określonej aktywności:

1) z dziećmi w wieku 3 do 4 lat – około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5 do 6 lat – około 30 minut.

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Sposób rekrutacji dzieci do przedszkola ustala „ Regulamin rekrutacji”
 • 7 1. Samorządowe Przedszkole w Dubiecku jest przedszkolem dwuoddziałowym, w szczególnych przypadkach na potrzebę środowiska może być utworzony trzeci oddział.
 1. Przedszkole posiada warunki do działania 2-óch oddziałów pobytu całodziennego od 7 do 16 w systemie dwu zmianowym, oraz 3-go oddziału 7- Mio godzinnego działających w jednej Sali w systemie dwu zmianowym.
 2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) 3 sale do zajęć,

2) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, tj. gabinet dyrektora będący również pokojem nauczycielskim, kuchnia z pomieszczeniem do obróbki wstępnej i pomieszczeniem do obróbki mięsa, magazynem, łazienka z wydzielonym miejscem, na piec gazowy, szatnia w korytarzu.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu szkolnego i z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci. Jest to teren ogrodzony.
 • 8 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do 25 maja każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określa na każdy rok szkolny projekt organizacyjny przedszkola. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. Zasady odpłatności za przedszkole ustala Rada Gminy w Wolsztynie – to czas przekraczający 5 godzin dziennie. Ustala się bez zasad odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu.
 2. Arkusz organizacji przedszkola określa:

1) liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów,

2) liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

3) ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

4) liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego

5) terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

 • 9 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, określonej w § 5 ust. 2 oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Szczegółowy rozkład dnia w oddziale w grupie 9 –cio godzinnej 7.00 – 16.00.

Ramowy Rozkład Dnia

7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci. Zajęcia między oddziałami w grupie łączonej. Rozmowy indywidualne, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne w kącikach zainteresowań.

8.00 – 8.45 – gry i zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze, oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych, utrwalenie piosenek i wierszy.

8.30 – 8.45 – ćwiczenia poranne – fitness przy muzyce.

8.45 – 9.00 – czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 – śniadanie.

9.30 – 10.30 – zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przdszkolnego, religia, język angielski, spotkania z ciekawymi ludźmi, teatrzyki wycieczki.

10.30 – 11.30 – spacery uliczkami Dubiecka, do parku. Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, zawody w grupach, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.

11.30 – 11.45 –powrót z ogrodu. W szatni czynności samoobsługowe.

11.45 – 12.00 – czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.45 – obiad. Zachęcanie dzieci do zjadania całej porcji.

12.45 – 13.00 – odpoczynek po obiedzie – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranej pozycji z literatury dziecięcej.

13.00 – 14.20 – gry i zabawy dydaktyczne, gry – ściganki, konstruowanie gier opowiadań, zabawy plastyczne, umuzykalniające, taneczne, teatralne, logopedyczne, gra w warcaby,skoczka, chińczyka, zabawy ze śpiewem. Zabawy dowolne w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.20 – 14.30 – przygotowanie do podwieczorku – mycie rąk.

14.30 – 15.00 – podwieczorek.

15.00 – 16.00 – stwarzanie warunków do zabaw tematycznych, odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

W Samorządowym przedszkolu w Dubiecku występuje dwuzmianowość.

 1. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci, w oparciu o podstawę programową wychowania i przyjęty program wychowania przedszkolnego zachowując właściwą proporcję czasową.
 2. Część codziennych zajęć zgodnie z podstawą programową, zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi dzieci odbywa się na powietrzu.
 3. Nauczyciel ma obowiązek udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień,

2) określenie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania.

3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielonej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosowanych do potrzeb

4) przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dziećmi

5) opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych

6) opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

7) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych

8)organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli

9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli

10) wspieranie rodziców w innych działaniach  wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

11)współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy  psychologiczno- pedagogicznej

 • 10 1. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przy czym:

1)Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Rodziców w oparciu o zgłoszenia rodziców w kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie jest krótszy niż 5 godzin dziennie. Dzienny czas pracy przedszkola w Dubiecku od 7.00 – 16.00. przedszkole uwzględnia postulaty rodziców w organizacji dnia i czasu pracy przedszkola m. in. poprzez badania ankietowe, sugestie indywidualne, wnioski od rodziców, jeżeli ich liczba stanowi co najmniej 10% ogółu uczęszczających lub na wniosek Rady Rodziców.

2) dzieci nie powinny przebywać dłużej w przedszkolu niż 9 godzin dziennie.

 1. Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola zgodnie z potrzebami rodziców. Przerwa w pracy przedszkola może trwać od 4 do 7 tygodni. W tym czasie istnieje możliwość zapewnienia dzieciom opieki ze strony innej placówki na terenie Dubiecka. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie niezbędnych remontów, gruntownych porządków wewnątrz i na zewnątrz budynku.

1) w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów,

2) w okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o dzieleniu grup dziecięcych,

3) zarówno w sytuacji wymienionej w pkt 1 i 2, liczba dzieci po połączeniu w oddziałach nie może przekraczać 25 i opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel,

 1. zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat:

1) żywienie dzieci w przedszkolu jest w całości płatne przez rodziców;

2) odpłatność za trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek wynosi 100% stawki dziennej,

3) wysokość stawki żywieniowej ustala Rada Gminy Dubiecko na wniosek dyrektora przedszkola,

4) z żywienia w przedszkolu mogą tez korzystać pracownicy przedszkola, zasady odpłatności za korzystanie przez pracowników z żywienia ustala organ prowadzący,

5) rodzice wnoszą również opłatę za świadczenia dodatkowe, za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z aktualnymi uchwałami Rady Gminy Dubiecko,

6) termin wnoszenia opłat przez rodziców ustala organ prowadzący a szczegółowy termin ustala dyrektor przedszkola, podając go do wiadomości ogółu rodziców poprzez informację wywieszoną na tablicy ogłoszeń,

 1. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice. Rodzice mają jednak możliwość rezygnacji z ubezpieczenia dziecka w przedszkolu deklarując to pisemnie u dyrektora przedszkola pod warunkiem, że dziecko jest ubezpieczone indywidualnie przez rodziców.
 • 11 1. W przedszkolu zatrudniony jest: dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi.
 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy i uchwały organu prowadzącego.
 2. W przedszkolu na stanowiskach obsługowych zatrudnia się: intendentkę, kucharkę, pomoc kucharki, woźną, pomoc nauczyciela.

1) obowiązki intendentki:

– zakup artykułów żywnościowych, sprzętu, materiałów, pomocy dydaktycznych, środków BHP i innych,

– prowadzenie dokumentacji magazynowej,

– sporządzanie raportów dziennych,

 – czuwanie nad racjonalnym żywieniem w ramach stawek żywnościowych,

 – sporządzanie jadłospisów – dokonywanie zmian w jadłospisie w miarę potrzeb,

– czuwanie nad sprawnością sprzętu,

– wydawanie towaru w kuchni, zgodnie z zapotrzebowaniem,

– kompleksowe zabezpieczanie magazynów, sprzętu i towaru,

 – sporządzanie miesięcznych zestawień rozchodów na podstawie kartotek magazynowych,

– wykonanie innych czynności zalecanych przez dyrektora.

2) obowiązki kucharki:

 – sporządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

– przyjmować produkty z magazynu, dbać o racjonalne ich zużycie,

– utrzymywać w czystości i w stanie używalności powierzony sprzęt kuchni,

– brać udział w układaniu jadłospisu,

– jest odpowiedzialna za powierzony sprzęt oraz odpowiada za używalność maszyn i sprzętu, za właściwą organizację pracy w kuchni

– wykonanie innych czynności zalecanych przez dyrektora.

3) obowiązki pomocy kucharki:

– pomagać kucharce w przygotowaniu posiłków,

– utrzymać w czystości kuchnię, sprzęt oraz naczynia kuchenne,

– wykonywać inne czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów do kuchni,

– nakrywa i sprząta po posiłkach,

– wykonanie innych czynności zalecanych przez dyrektora.

4) obowiązki woźnej:

– dokonuje drobnych napraw sprzętu i wyposażenia przedszkola,

– utrzymuje w czystości teren wokół budynku przedszkola i w pomieszczeniach piwnicznych,

– zaopatruje przedszkole w artykuły spożywcze oraz inne artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

– dokonuje codziennej kontroli (w godzinach rannych) terenu ogrodu przedszkolnego, dba o jego czystość i usuwa zagrożenia mogące spowodować skaleczenia dziecka, infekcję

– wykonuje prace ogrodnicze i porządkowe w ogrodzie przedszkolnym oraz dba o estetykę otoczenia przedszkola,

– nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie pieca grzewczego, zgłasza terminy obowiązkowych przeglądów i napraw,

– dba o stan urządzeń technicznych w przedszkolu i dokonuje drobnych bieżących napraw na terenie przedszkola i w salach dziecięcych na polecenie nauczycieli,

– w okresie letnim malowanie i konserwowanie sprzętu, dbanie o trawniki i rabaty,

– w okresie zimowym codzienne odśnieżanie chodników głównych,

– wykonanie innych czynności zalecanych przez dyrektora.

 1. Nowi pracownicy przedszkola zatrudnieni są po:

1) przeprowadzonej wstępnej rozmowie z dyrektorem przedszkola,

2) złożeniu niezbędnych dokumentów. Okres zatrudnienia ustala dyrektor z pracownikami (zależy on od aktualnych potrzeb i możliwości placówki).

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

1) wykonywania poleceń dyrektora przedszkola związanych z troską o dobre funkcjonowanie placówki,

2) troszczenie się o mienie przedszkola,

3) nie ujawniania opinii o sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i nie zatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,

4) przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:

 1. a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy, nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
 2. b) codziennego podpisywania list obecności,
 3. c) usprawiedliwiania u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy,
 4. d) wykonywania pracy sumiennie i skrupulatnie,
 5. e) zgłaszania administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
 6. f) nie wynoszenia potraw, żywności przeznaczonej do konsumpcji własnej,
 7. g) czystego i nienagannego ubioru w czsie pracy,
 8. h) poddawania się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę podjęcia pracy,
 9. i) przestrzeganie przepisów BHP i P Poż. oraz dyscypliny pracy.

6.Pracownicy zobowiązani są do znajomości niezbędnych do wykonywania na ich stanowiskach prac przepisów, ścisłego ich przestrzegania oraz stałego aktualizowania wiedzy w danym zakresie.

 1. Pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 2. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do wykonywania innych poleceń dyrektora przedszkola włącznie z czasowym przejściem na inne stanowisko pracy.
 3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
 4. Zakres zadań nauczycieli określony jest w § 15.
 • 12 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, jeśli warunki kadrowe i organizacja pracy na to pozwalają.
 • 14 1. Samorządowe Przedszkole w Dubiecku jest przedszkolem ogólnodostępnym.
 • 15 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troska o ich zdrowie, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.
 1. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie siebie samego, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 2. Nauczyciel prowadzący prace dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;

1) nauczyciel kieruje działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowawczego i tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych przez dostarczenie treści oraz stosowanie różnych metod i form pracy z dzieckiem;

2) podejmowane przez nauczyciela działania wychowawczo- dydaktyczne opierają się na:

 1. a) stawianiu diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji zachowań dziecka. Przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzający rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dzieci nauki w szkole przeprowadzenie analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 2. b) przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 letnich, a do końca roku szkolnego, również dla dzieci 6 letnich,
 3. c) przekładaniu zadań programowych na sytuacje wychowawczo – edukacyjne dla poszczególnych dzieci z uwzględnieniem ich rzeczywistych potrzeb i możliwości.
 4. Do zadań nauczyciela należy przestrzeganie statutu przedszkola, a w szczególności:

1) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w sprawach nauczania i wychowania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
 2. b) ustalenia odpowiednich, właściwych form pracy w działaniach wychowawczych,
 3. c) włączanie rodziców (prawnych opiekunów) w działalność przedszkola.

2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz odpowiedzialność za jej jakość. Projekt planu pracy dydaktyczno – wychowawczej opracowany jest na podstawie prowadzonej diagnozy dzieci. Zadania nauczycieli związane z planowaniem pracy dydaktyczno – wychowawczej obejmują w szczególności:

 1. a) realizowanie podstawowych zadań przedszkola,
 2. b) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów, pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zgodnie z przepisami prawa,
 3. c) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez wzbogacenie warsztatu pracy swojego oraz dzieci,
 4. d) szanowanie indywidualności dzieci;
 5. e) wprowadzenie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka oraz jego zainteresowania,
 6. f) czynny udział w zajęciach rytmiczno – umuzykalniających – współdziałanie z prowadzącym wspomaganie dzieci wymagających pomocy,
 7. g) opiekę doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich, wspólne rozwiązywanie problemów występujących w przedszkolu,
 8. h) ciągłe samokształcenie przez:

1) udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych oraz problemowych,

2) udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów, seminariów, zajęć o charakterze warsztatowym,

3) czytanie na bieżąco literatury wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym,

 1. i) prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału:

1) dziennika zajęć,

2)dokumentacji prowadzonej diagnozy dzieci,

3) bieżących projektów edukacyjnych do pracy z dziećmi,

4) zeszytów zabaw i ćwiczeń ruchowych, jeśli nauczyciele stosują w pracy zestawy własne,

5) dzienników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone przez specjalistów);

 1. j) wykonywanie zadań dodatkowych przydzielonych w harmonogramie zadań na dany rok szkolny uwzględniających umiejętności, predyspozycje i zainteresowania,

k)współdziałanie nauczycieli pracujących w jednej grupie w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowej koordynacji procesu edukacyjnego odbywa się poprzez:

1) ustalenie programów nauczania dla swojego oddziału oraz modyfikowania go w miarę potrzeb,

2) realizowanie zaplanowanej tematyki w czasie określonym w bloku tematycznym,

3) realizowanie zajęć z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczycieli, zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych,

3) prowadzenie diagnozy pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji w sposób wypracowany przez radę pedagogiczną, zakończony analizą i oceną gotowości dzieci do podjęcia nauki w terminie 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej przekazuje się w formie pisemnej rodzicom na druku zatwierdzonym przez MEN

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną.

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać ze swojej pracy, z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 2. W przedszkolu mogą być zatrudnieni specjaliści (logopeda).

1) Do zadań obowiązków logopedy należy:

 1. a) prowadzenie badań logopedycznych kwalifikujących dzieci do terapii logopedycznej,
 2. b) prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii logopedycznej,
 3. c) współpraca z nauczycielami w prowadzeniu opieki logopedycznej,
 4. d) współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna,
 5. e) prowadzenie badań kontrolnych mowy dzieci – 1 raz w półroczu,
 6. f) prowadzenie zeszytów ćwiczeń dla rodziców, nauczycieli oraz dziennika zajęć.
 7. Zasady współpracy z rodzicami:

1) Rodzice i nauczyciele  współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

2) Współdziałanie rodziców i nauczycieli ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podniesienie poziomu placówki,

3) Rodzice mają prawo do:

 1. a) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i planu rozwoju przedszkola, z którym zapoznani są na pierwszym w roku szkolnym zebraniu grupowym,
 2. b) znajomości tematów i treści projektów edukacyjnych w danym oddziale, z którym zapoznani są poprzez gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczycielki,
 3. c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez obserwowanie własnego dziecka w trakcie zajęć otwartych organizowanych poprzez nauczycieli, uzyskiwania od nauczycieli w kontaktach indywidualnych informacji z prowadzonych obserwacji dzieci, bezpośrednią wymianę informacji, wgląd w karty pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych.

4) Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są przez nauczycieli nie rzadziej niż raz na kwartał, zgodnie z planem współpracy z rodzicami,

5) spotkania ze wszystkimi rodzicami dzieci organizowane są w miarę bieżących potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

 • 16 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2.

1.Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 r. za zgodą organu prowadzącego.

 1. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 10 lat.
 2. Zasady i kryteria przyjęć do przedszkoli publicznych dzieci zamieszkujących na terenie gminy Dubiecko zostały określone w odrębnych uchwałach Gminy w Dubiecku. Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 3. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:

1) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;

2) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

3) dzieci rodzin zastępczych;

4) młodsze rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola;

5)dzieci rodziców oboje pracujących;

6) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej)

 1. Zapisy do przedszkola.

1) zapisy dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5-6-letnich objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

2) karty zgłoszenia dzieci do przedszkola wydaje i przyjmuje dyrektor przedszkola,

3) złożenie karty nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola,

 1. Przyjęcia dzieci do przedszkola.

1) przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przesz dyrektora przedszkola,

2) 31 marca w przedszkolu wywieszane są listy dzieci przyjętych do przedszkola od 1 września. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa obowiązująca uchwała rady gminy.

 1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc.
 2. W przypadku dziecka przewlekle chorego przed przyjęciem go do przedszkola wymagane jest przedłożenie zaświadczenia od lekarza specjalisty z dokładnym określeniem rodzaju choroby i wszelkich wskazań do pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Komisja Rekrutacyjne lub dyrektor po wnikliwym zbadaniu sprawy, oraz ze szczegółowym zwróceniem uwagi na to czy rozkład architektoniczny przedszkola pozwala przyjąć dziecko niepełnosprawne.
 4. W przedszkolu respektowane są prawa dziecka. Samorządowe Przedszkole w Dubiecku kieruje się zasadą dobra dziecka, według której wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka. Dziecko ma prawo do:

1) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

3) akceptacji takim jakim jest,

4) ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

5) życzliwego i podmiotowego traktowania,

6) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,

7) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,

8) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązywania,

9) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

10) nagradzania wysiłku,

11) współdziałania z innymi,

12) badania i eksperymentowania,

13) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa),

14) różnorodnego działania, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

15) codziennego pobytu na powietrzu,

16) korzystania z zajęć usprawniających rozwój, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,

17) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań ( na które powinno uzyskać odpowiedź rzeczową i zgodną z prawdą),

18) ciągłej opieki ze strony nauczyciela,

19) przebywania z osobami odpowiedzialnymi i zaangażowanymi, do których może się zwrócić,

20) wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

21) zdrowego jedzenia i picia,

22) nauki regulowania własnych potrzeb,

 1. dziecko w Samorządowym Przedszkolu w Dubiecku ma obowiązek:

1) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę opracowanych przez nauczyciela wraz z dziećmi,

2) pełnienia funkcji dyżurnego,

3) włączania się do prac porządkowych na sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,

4) stosowanie zasady „nie rób drugiemu, co tobie nie miłe” ,

5) noszenia obuwia domowego w budynku przedszkola,

6) zgłaszania potrzeby opuszczania Sali osobie dorosłej sprawującej nad nimi opiekę,

7) przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się w obrębie ciągów komunikacyjnych,

8) nie opuszczania budynku przedszkola i ogrodu przedszkolnego samowolnie bez opieki osoby dorosłej,

9) bawienia się tylko w miejscach i obszarach wyznaczonych przez nauczyciela,

10)zgłaszania osobie dorosłej faktu zauważenia niebezpiecznych, podejrzanych i nieznanych przedmiotów,

11) nie spożywania owoców z drzew i krzewów ozdobnych oraz grzybów.

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora przedszkola do skreślania dziecka z listy wychowanków. Dziecko może zostać skreślone z listy w przypadku:

1) braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka trwającej ponad jeden miesiąc,

2) nie uiszczanie opłat za pobyt dziecka przez okres 2 miesięcy,

3) systematycznego nie podporządkowywania się uchwałom organów wewnątrz przedszkolnych.

4) nieobecności ciągłej, trwającej dłużej niż dwa miesiące pomimo usprawiedliwienia – dotyczy dzieci korzystających z 5-godzinnego pobytu w przedszkolu,

5) skreślenie z listy nie dotyczy dzieci odbywających roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 • 17 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, lub za pomocą poczty, a także ustnie do protokołu.
 1. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.
 2. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres zgłaszającego i zwięzły opis sprawy.
 3. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
 4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. Szczegółowe zasady rozpatrywania skargi i wniosków określają odrębne przepisy.
 • 18 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Przedszkole działa na zasadach jednostki budżetowej.
 2. zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy. Obsługę księgowo – finansową prowadzi i przechowuje Gmina Dubiecko.
 3. Podstawowymi dokumentami w działalności przedszkola są:

1) orzeczenie organizacyjne placówki,

2) projekt organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący placówkę,

3) plan rozwoju przedszkola,

4) protokólarz rady pedagogicznej,

5) protokoły rady rodziców,

6) dzienniki zajęć poszczególnych grup,

7)   plany miesięczne,

8) książki kontroli

9) akta osobowe,

10)rejestr wypadków uczniowskich i pracowniczych,

11) rejestr zastępstw i godzin ponadwymiarowych,

12) sprawozdania statystyczne,

13) plany budżetowe i dokumentacja,

14) karty zgłoszeń,

15) książka inspekcji sanitarnej,

16) księgi inwentarzowe,

17) ewidencja aktów prawnych,

18) inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami.

 1. Statut jest dokumentem otwartym. Rada pedagogiczna może wprowadzać do niego zmiany w drodze uchwały w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.
 2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.
 3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) udostępnienie statutu zainteresowanym przez dyrektora przedszkola,

2) umieszczenie treści statutu na stronie internetowej przedszkola,

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwały.
 2. Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej dnia 28 sierpnia 2013 roku.
 3. Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2013 roku Uchwałą RP nr 1/2013.
 4. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania Samorządowego Przedszkola w Dubiecku.

PODSTAWY  PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity: \dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta |Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001. W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168 poz. 1324)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z poźn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i 38 eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki ( Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U.. z 2002r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.)
 12. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. ( Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526, ze zm.)
 13. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2015, poz. 357)
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. poz. 1113)

Aneks do Statutu

Samorządowego Przedszkola w Dubiecku

 

 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2018/2019 Samorządowego Przedszkola w Dubiecku z dnia 2 października 2018r., uchwala się zmiany w Statucie.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Uchwała Nr 5/2018/2019 z dnia 2 października 2018r.

 

—————————————————————————————————————————————–

Załącznik do Uchwały Nr 1/2018/2019

Rady Pedagogicznej

Samorządowego Przedszkola w Dubiecku

z dnia 2 października 2018r.

 

 

Ramowy rozkład dnia

 

7.00-8.45  Schodzenie się dzieci, praca indywidualna, prace porządkowe i pielęgnacyjne w kącikach zainteresowań , zabawy dowolne, utrwalenie wiadomości, zabawy ze śpiewem, zabawy i gry dydaktyczne, praca wyrównawcza.

8.45-9.00   Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, przygotowanie do śniadania.

9.00-9.30  Śniadanie, zachęcanie do zjadania swoich porcji, przezwyciężanie niechęci i uprzedzeń do posiłków.

9.30-10.30   Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego, religia, język angielski, spotkanie z ciekawymi ludźmi, teatrzyki, spacery.

10.30-11.30   Zabawy dowolne, spacery, zabawy w ogródku przedszkolnym, w budynku, praca indywidualna i wyrównawcza.

11.30-11.45   Zabawy ruchowe przed obiadem, przygotowanie do obiadu, mycie rąk.

11.45-12.30   Obiad

12.30-13.00   Odpoczynek po obiedzie, zajęcia o charakterze higienicznym, muzykoterapia, zabawy logopedyczne, zajęcia rytmiczno- taneczne, plastyczne, zabawy matematyczne, bajkoterapia (słuchanie lub oglądanie bajek oraz baśni).

13.00-14.20   Spacery, zabawy w ogródku przedszkolnym, tańce, pląsy, gry planszowe, zabawy dowolne.

14.29-14.30   Przygotowanie do podwieczorku.

14.30-14.50   Podwieczorek.

 

14.50-16.00   Zabawy dowolne, oglądanie bajek, czytanie literatury, układanie puzzli, rozmowy z rodzicami na tematy wychowawcze.

 

 

 

 

Pozostałe wpisy w kategorii: Dla Rodziców-