STOWARZYSZENIE „Dobry Start – Dobra Przyszłość”

 

Drogi Rodzicu!!!

Chcemy wspierać nasze dzieci w ich rozwoju intelektualnym, sportowym i kulturalnym, dlatego powstało Stowarzyszenie „Dobry Start – Dobra Przyszłość”.

Jeżeli Tobie również zależy na szczęściu naszych dzieci, jesteś osobą twórczą, odważną i masz ręce gotowe do pracy dołącz do Nas i pomóż Nam czynić coś dobrego. Więcej informacji oraz deklaracje członkowskie w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy!!!

Zarząd Stowarzyszenia  „Dobry Start – Dobra Przyszłość”

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

„DOBRY START-DOBRA PRZYSZŁOŚĆ”

PREZESAGNIESZKA BINKO

ZASTĘPCA PREZESAMAREK BLECHARCZYK

SEKRETARZJOANNA PYRA

SKARBNIKAGNIESZKA SKÓRSKA

CZŁONKOWIEBERNADETA SROKA

WIOLETTA STASZCZAK

EMILIA KASZYCKA

 

Numer konta bankowego:

80 9093 1020 2002 0210 6773 0001

Stowarzyszenie „Dobry Start – Dobra Przyszłość”

ul. Przemyska 6

37-750 Dubiecko

 

Kontakt: 

Tel. (16)651 22 00

E- mail: dobrystartsp@wp.pl

STATUT STOWARZYSZENIA „DOBRY START – DOBRA PRZYSZŁOŚĆ”

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Dobry start – dobra przyszłość” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego, kulturalnego, sportowego i merytorycznego wspierania działań wychowawczych i opiekuńczych Publicznej Szkoły Podstawowej w Dubiecku .

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Publiczna Szkoła Podstawowa im.Ignacego Krasickiego  w Dubiecku, ul.Przemyska 6, 37-750 Dubiecko. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

 § 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci ustali Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

1)    działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych, kulturalnych i sportowych szkoły;

2)    udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,

3)    tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych,

4)    wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania

5)   edukacja włączająca poprzez realizację projektów i działań mających na celu zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych

§ 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

1)    pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

2)    organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek,

3)    współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:

1)    zwyczajnych,

2)    wspierających,

3)    honorowych.

§ 12

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:a)  osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b)        osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

                                                     § 13

1.         Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a)        uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b)        wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c)         zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d)        uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2.         Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)        brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b)        przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c)         nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d)        regularnie opłacać składki członkowskie.

                                                      § 14

1.Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)        pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)        śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)         likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)        wykluczenia.

2.         Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)        postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

b)        postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

c)         działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.         O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.         Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5.         Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

                                                             § 15

1.         Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2.         Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3.         Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 14.

                                                     § 16

1.         Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2.         Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

                                                     § 17

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 21

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.

3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.

4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 22

Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 23

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)    uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,

2)    uchwalanie zmian statutu,

3)    wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

4)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6)    uchwalanie budżetu,

7)    uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

9)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 26

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 27

Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i trzech członków.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1)    uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,

2)    realizacja celów Stowarzyszenia,

3)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

4)    sporządzanie planów pracy i budżetu,

5)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

6)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

7)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

8)    zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

10) przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 30

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i dwóch członków.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)    kontrola działalności Stowarzyszenia,

2)    składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,

3)    prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,

4)    składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

5)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 33

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 34

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu władzy.

§ 35

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

  1. ze składek członkowskich,
  2. z darowizn, spadków, zapisów,
  3. dochodów z własnej działalności statutowej,,

5)    dotacji i ofiarności publicznej.

§ 36

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 37

1.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa i jednego z

członków zarządu albo prezesa lub wiceprezesa i członka Stowarzyszenia upoważnionego przez Zarząd

2.W pozostałych sprawach wystarczy podpis prezesa lub wiceprezesa

§ 38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

                                                                                                   §39

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

                                                                                                   §40

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Pozostałe wpisy w kategorii: Stowarzyszenie-