Gminny Konkurs Plastyczny organizowany przez świetlicę szkolną

Świetlica szkolna

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dubiecku

serdecznie zaprasza

do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym 

PT. „ MOJA ILUSTRACJA WYBRANEJ BAJKI IGNACEGO KRASICKIEGO”

Zał.1

Tytuł pracy: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka:   …………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres placówki(szkoła, klasa):

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, tel. kontaktowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zał.2

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych

osobowych i wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………………………

dla celów konkursu „Moja ilustracja wybranej bajki Ignacego Krasickiego”,

zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

Data, podpis …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………rodzica…………………………………………………………………

 

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

– popularyzacja twórczości Ignacego Krasickiego wśród dzieci i młodzieży,

– rozwój osobowości dzieci i młodzieży poprzez kształcące i wychowawcze wartości bajek Ignacego Krasickiego oraz działań plastycznych,

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci,

– rozwijanie umiejętności wyrażania się w różnych technikach plastycznych,

-prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości.

Przedmiot konkursu:

Indywidualne prace plastyczne powiązane z tematem konkursu, wykonane techniką dowolną, płaską w formacie A3.

Warunki konkursu:

1. Konkurs prowadzony w czterech grupach wiekowych:

I grupa- oddziały przedszkolne (dzieci w wieku 5- 6 lat)

II grupa- szkoła podstawowa klasy I-III

III grupa- szkoła podstawowa klasy IV-VI

IV grupa- szkoła podstawowa klasy VII oraz gimnazjum klasy II-III

2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prace z każdej grupy wiekowej.

3. Każda praca powinna posiadać na odwrocie przyklejoną metryczkę (zał.1)  oraz zgodę rodzica z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych(zał.2).

4. Prace konkursowe będą oceniane przez powołana przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność pracy z tematem przewodnim , wkład włożonej pracy, pomysłowość, walory artystyczne, estetykę prezentowanych prac.

5.  W każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe, za I, II i III miejsce.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni po odbiór nagród, który odbędzie się dnia 14 marca 2018r. w trakcie uroczystych obchodów Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku.

Pozostali uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy                      z podziękowaniami, które zostaną rozesłane do szkół.

Termin i miejsce składania prac

Prace należy dostarczyć do organizatora  ( świetlica szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dubiecku lub sekretariat szkoły) w terminie         do 07.03.2018r.

Opiekunowie laureatów konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o jego wynikach do dnia 12.03.2018r.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem ich praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgody do publikacji w internecie               i prezentacji prac na stacjonarnej wystawie. Prace nie będą zwracane                   i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.

Koordynatorzy konkursu: Zdzisława Sura, Katarzyna Sobel

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 606 672 318

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-