Karta rowerowa

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY  ROWEROWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. I. KRASICKIEGO

W DUBIECKU

 

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 lat.

2. Karta  rowerowa jest wydawana w szkole bezpłatnie.

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę jest zgoda rodzica i wychowawcy klasy w formie podpisu na arkuszu zaliczeń (załącznik nr 1 dostępny na stronie internetowej szkoły). Zgoda rodziców jednocześnie jest deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty  rowerowej.

4. Uczniowie do egzaminu teoretycznego są przygotowywani przez nauczyciela zajęć technicznych, uczeń może przygotowywać się samodzielnie.

5. Uczniowie są zobowiązani dostarczyć do szkoły na czas egzaminu rower, którym będą sprawdzane umiejętności jazdy rowerem,  ( szkoła nie dysponuje rowerami).

6. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się w określonym przez nauczyciela czasie i miejscu.

7. Egzamin składa się z:

a) części teoretycznej – pytania testowe,

b) części praktycznej – jazda  rowerem.

8.Tematyka egzaminu teoretycznego: podstawowe manewry na drodze, znaki i sygnały drogowe, typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami

podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem okrężnym),wyposażenie roweru i obsługa, czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo, pierwsza pomoc.

9. Warunkiem uzyskania zaliczenia egzaminu teoretycznego jest zaliczenie jednego

wylosowanego testu z zestawu dostępnego na płytce z podręcznika.

10. Sprawdzian praktyczny odbywa się w wyznaczonym miejscu.

11. Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:

· pozycja kierującego na pojeździe

·upewnienie się o możliwości jazdy

 płynne ruszanie z miejsca

·upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy

·płynna jazda po prostej i ósemce, wytyczonym pasem bez podpierania się nogami

·hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu

12. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się w określonym przez nauczyciela czasie i miejscu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

ARKUSZ ZALICZENIA UCZNIA  UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ  ROWEROWĄ

 

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………………………………………………

 

Data urodzenia……………………………………………………….Klasa……………………………………

 

Szkoła………………………………………………….Miejscowość…………………..

 

Adres zamieszkania ucznia:………………………….……………………………………………….

 

   

Podpisy rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób

Uwagi

1.

Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia

   

2.

Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej

   

3.

Wiadomości teoretyczne

   

4.

Obsługa techniczna roweru

   

5.

Umiejętności praktyczne
z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego

   

6.

Pomoc przedlekarska

   

 

Kartę  rowerową wydano w szkole dnia  ……………………………………………………………………

 

DYREKTOR SZKOŁY

………………………………………………..

(pieczęć, podpis)

Pozostałe wpisy w kategorii: Bez kategorii-