GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY„OMEGA 2019”

Ω

                                                       

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

„OMEGA 2019”

 

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

EDYCJA II

 

 Organizator konkursu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku

 

 Adresaci konkursu

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych gminy Dubiecko

 

 Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
 • Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
 • Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności.
 • Wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa.

Organizacja konkursu

 • Konkurs odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku.
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.
 • Każda szkoła typuje do konkursu 5 uczniów: jednego ucznia z każdej z ww. klas.
 • Konkurs będzie rozgrywać się w 5 kategoriach: klasa IV, V, VI, VII, VIII-przygotowane będą odpowiednie zadania dla poszczególnych klas.
 • Opiekunami uczestników są nauczyciele matematyki, którzy jednocześnie wchodzą w skład Komisji Konkursowej i uczestniczą w sprawdzaniu prac konkursowych.
 • Podczas sprawdzania prac konkursowych przez Komisję, nad uczniami będzie sprawowana opieka zagwarantowana przez organizatora.
 • Dojazd uczestników konkursu zagwarantowany przez organizatora.

  Przebieg konkursu:

 • Każdy test składa się z 30 zadań zamkniętych.
 • Do każdego zadania podane są 4 odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna. Uczniowie zaznaczają prawidłową odpowiedź otaczając ją kółkiem.  Jeżeli uczeń po zaznaczeniu odpowiedzi zmieni zdanie, przekreśla ją znakiem X i zaznacza inną, bądź żadnej.
 • Za poprawną odpowiedź  uczeń otrzymuje 1 punkt, za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt, a za nieudzielenie odpowiedzi 0 punktów.
 • Aby żaden uczestnik nie zakończył konkursu z wynikiem ujemnym, organizator przyznaje na starcie każdemu uczniowi 30 pkt. W związku z tym maksymalnie można zdobyć 60, a minimalnie 0 punktów.
 • Dopuszczalny jest jedynie niezmazywany długopis z czarnym lub niebieskim tuszem (nie są wymagane przybory geometryczne).
 • W czasie konkursu nie wolno korzystać z telefonów, kalkulatorów oraz korektorów.
 • Zadania o różnym stopniu trudności, również wykraczające poza podstawę programową, dostosowane będą do poziomu każdej klasy.
 • Konkurs trwa 90 minut+10 min sprawy organizacyjne .
 • Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 • Jury podlicza punkty zdobyte przez poszczególnych uczniów oraz ustala listę zwycięzców.
 • W przypadku jednakowej liczby punktów zdobytej przez uczestników, przewidziana dogrywka.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a najlepsi w poszczególnych kategoriach, nagrody niespodzianki.

Terminarz

 • Kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie do 24 maja 2019r. (nazwa szkoły, lista uczestników z podaniem imienia, nazwiska i klasy, do której uczęszczają oraz imienia i nazwiska osoby przygotowującej ucznia do konkursu) lub dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel.16 65 12 200 lub 728 326 293.
 • Termin konkursu: 30 maja 2019 r., godz. 8.40,
 • Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie oraz zgoda na upowszechnianie jego wizerunku (dostarczone przez opiekuna w dniu konkursu).
 • Ogłoszenie wyników, połączone z rozdaniem nagród i wręczeniem dyplomów wszystkim uczestnikom, nastąpi w dniu konkursu, ok. godz. 12.00.

 

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz wymagane zgody znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Telefon kontaktowy:   16 65 12 200 lub 728 326 293.

e-mail: spdubiecko@op.pl

 

Do pobrania-Karta zgłoszenia i zgoda rodziców:

GMINNY KONKUSR MATEMATYCZNY OMEGA 2019

 

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-